โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home กลุ่มบริหาร

ทำเนียบกลุ่มสาระการเรียนรู้

ทำเนียบกลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

๑.พระธวัชชัย เสี่ยเหลียง ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
๒. พระภาณุวัฒน์ เสี่ยสก ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ /หมวดภาษาจีน
๓.พระชัยภัทร เสี่ยงั้ง ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา /หมวดธรรมวินัย
 

๔.นาย

ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/หมวดภาษาบาลี
 

๕.นางสาวมนัตฐา ท้าวด่าน

 ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/หมวดภาษาอังกฤษ

๖.นางสาวนัยนา ชูเกษม

ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
๗.นายณัฐพล เทพบันดาลสุข ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม

๘.นายปรเมษฐ รอบคอบ

ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสุขศึกษาและพลศึกษา
 

๙.นางสาวยุพารัตน์ ใยเมือง

 ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
๑๐.นายเกียรติศักดิ์ สีสมุทร ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ครูปฏิบัติหน้าที่สอนแต่ละรายวิชา

๑.พระธวัชชัย เสี่ยเหลียง ตําแหน่ง ครูประจําวิชาศิลปะ / กิจกรรมชุมนุม
๒. พระภาณุวัฒน์ เสี่ยสก ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาจีน / กิจกรรมชุมนุม
๓. พระชัยภัทร เสี่ยงั้ง ตําแหน่ง ครูประจําวิชาศาสนปฏิบัติ วิชานักธรรม / วิชาเรียงความแก้กระทู้ / กิจกรรมชุมนุม
๔.พระวีระพงษ์ เสี่ยไท้ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาจีน / กิจกรรมชุมนุม
๕.พระนนธีร์ เสียเจ๋า ตําแหน่ง ครูประจําวิชาศาสนปฏิบัติ/ วิชานักธรรม /วิชาเรียงความแก้กระทู้/ กิจกรรมชุมนุม
๖.นายณัฐพล เทพบันดาลสุข ตําแหน่ง ครูประจําวิชาสังคมฯ/ ประวัติศาสตร์ / หน้าที่พลเมือง / กิจกรรมชุมนุม
๗. นางสาวณัชชา สมุทรสกุลเปี่ยม ตําแหน่ง ครูประจําวิชาสังคม/ ประวัติศาสตร์ / หน้าที่พลเมือง / กิจกรรมชุมนุม
๘.นางแพรวเพ็ญ ศรีทัตพันธุ์ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาสังคมฯ/ ประวัติศาสตร์ / หน้าที่พลเมือง / กิจกรรมชุมนุม
๙.นายเฉลิมชัย วัฒนศักดิ์ศิริ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาการงานอาชีพ / กิจกรรมชุมนุม
๑๐.นายเกียรติศักดิ์ สีสมุทร ตําแหน่ง ครูประจําวิชาการงานอาชีพ / กิจกรรมชุมนุม
 

๑๑.

ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาบาลี / กิจกรรมชุมนุม
๑๒. นายสมคิด ใจเย็น ตําแหน่ง ครูประจําวิชาพุทธประวัติ และธรรมวินัย / ภาษาบาลี / กิจกรรมชุมนุม

๑๓. นายไพรสนธ์ นันตาวงศ์

ตําแหน่ง ครูประจําวิชารักการอ่าน กิจกรรมชุมนุม

๑๔.นางสาวมนัตฐา ท้าวด่าน

ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ / กิจกรรมชุมนุม
๑๕.นางธนวัน แก้วพันธุ์ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ / กิจกรรมชุมนุม
๑๖.นางสาวญาณวดี สรรพอาสา ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาอังกฤษ / กิจกรรมชุมนุม

๑๗. นางสาวยุพารัตน์ ใยเมือง

ตําแหน่ง ครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม
๑๘.นางสาวธัญธารีย์ วชิรไกรพัฒน์ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม
๑๙.นายจําเนียร หงส์คํามี ตําแหน่ง ครูประจําวิชาคณิตศาสตร์ กิจกรรมชุมนุม

๒๐.นายปรเมศวร์ รอบคอบ

ตําแหน่ง ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมชุมนุม
๒๑.นางสาวประไพรัช มหาวงษ์ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมชุมนุม
๒๒.นางสาวสุนทรี อ่อนสุวรรณ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กิจกรรมชุมนุม
๒๓.นางสาวกฤดีกา ศรีสุวรรณ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาไทย / กิจกรรมชุมนุม
๒๔.นางสาวสติธร เชื้อนุ่ม ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาไทย / กิจกรรมชุมนุม
๒๕.นางสาวโชติกา ชูเลิศ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาไทย / กิจกรรมชุมนุม

๒๖.นางสาวนัยนา ชูเกษม

ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาไทย / กิจกรรมชุมนุม
๒๗.นายนพพล ไวทยะชาติ ตําแหน่ง ครูประจําวิชาภาษาจีน / กิจกรรมชุมนุม
๒๘.นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานุกูล ตําแหน่ง ครูประจําวิชาสุขศึกษา / กิจกรรมชุมนุม

๒๙.นางสาวอรณัชชา นันทจักร์

ตําแหน่ง ครูแนะแนว / กิจกรรมชุมนุม
๓๐.นายโสภณ ทองพัฒน์ ตําแหน่ง ครูแนะแนว / กิจกรรมชุมนุม
๓๑.นางจรัมพร สุวรรณวัฒนะ ตําแหน่ง ครูแนะแนว / กิจกรรมชุมนุม