โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home กลุ่มบริหาร

ทำเนียบฝ่ายงาน

ทำเนียบฝ่ายงาน

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน

พระภาณุวัฒน์  เสี่ยสก ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายณัฐพันธ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ตำแหน่ง ครู
นายณัฐพล  เทพบันดาลสุข ตำแหน่ง ครู
นางสาวอรณัชชา  นันทจักร์ ตำแหน่ง ครู

 

ฝ่ายงบประมาณและพัสดุ

พระวีระพงษ์  เสี่ยไท้ ตำแหน่ง ครู
พระนนธีร์   เสี่ยเจ๋า ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานการเงินและงบประมาณ
นายไพรสนธ์  นันตาวงศ์ ตำแหน่ง ครู
นายเกียรติศักดิ์  สีสมุทร ตำแหน่ง ครู

 

ฝ่ายบุคคลและส่งเสริมวิชาชีพ

พระชัยภัทร  เสี่ยงั้ง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
พระศรัญย์  เสี่ยจี่ ตำแหน่ง ครู
นายปรเมษฐ  รอบคอบ ตำแหน่ง ครู
นางสาวมนัตฐา  ท้าวด่าน ตำแหน่ง ครู

 

ฝ่ายงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

พระธวัชชัย  เสี่ยเหลียง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงานทั่วไป
พระเบญจรงค์  เสี่ยจิว ตำแหน่ง ครู
นางสาวนัยนา  ชูเกษม ตำแหน่ง ครู
ตำแหน่ง ครู
นางสาวยุพารัตน์ ใยเมือง ตำแหน่ง ครู