โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686

admin

31 ตุลาคม 2019

ไม่มีความเห็น

Home ผลงานดีเด่น

สถิติการสอบได้นักธรรมสนามหลวง

สถิติการสอบได้นักธรรมสนามหลวง

สถิติการสอบได้นักธรรมสนามหลวง

ที่ ปีการศึกษา ผลสอบนักธรรม จำนวน
๒๕๔๘ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๗๐ รูป
สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๓๖ รูป
สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑๐  รูป
๒๕๔๙ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๔๖ รูป
สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๑๘  รูป
สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑๓  รูป
๒๕๕๐ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๖    รูป
สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๔๑ รูป
สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑๙  รูป
๑๐ ๒๕๕๑ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑๘ รูป
๑๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๗   รูป
๑๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๒๓ รูป
๑๓ ๒๕๕๒ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑๖  รูป
๑๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๒   รูป
๑๕ ๒๕๕๓ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๓๘  รูป
๑๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๒๓  รูป
๑๗ ๒๕๕๔ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๔๕  รูป
๑๘ สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๑๗  รูป
๑๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๑  รูป
๒๐ ๒๕๕๕ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๔๗  รูป
๒๑ สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๕  รูป
๒๒ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๘  รูป
๒๓ ๒๕๕๖ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๕๔ รูป
๒๔ สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๑๖ รูป
๒๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๘  รูป
๒๖ ๒๕๕๗ สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง ๓๖ รูป
๒๗ สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง ๕๕ รูป

๒๘

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๐ รูป

๒๙

๒๕๕๘

สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๕๒ รูป

๓๐

สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง

๒๒ รูป

๓๑

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๓๒

๒๕๕๙

สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๕๔ รูป

๓๓

สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง

๒๒รูป

๓๔

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๓๕

๒๕๖๐

สอบได้นักธรรมชั้นตรี ของแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๔

๓๖

สอบได้นักธรรมชั้นโท ของแม่กองธรรมสนามหลลง

๒๙

๓๗

สอบได้นักธรรมชั้นเอก ของแม่กองธรรมสนามหลวง