โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย

ลักษณะของโรงเรียน

เป็นตึกอาคารเอนกประสงค์  สูง    ชั้น  มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นที่   เป็นสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๓   ห้องผู้บริหาร  ห้องพักครู  ห้องธุรการ  และห้องถ่ายเอกสาร

ชั้นที่   ห้องสื่อ, ห้องประกันคุณภาพ

ชั้นที่   เป็นห้องสมุด ห้องพักครูพิเศษ

ชั้นที่   เป็นห้องเรียน, ห้องโสตทัศนศึกษา, เป็นห้องประชุม 

ชั้นที่   เป็นห้องเรียน

ชั้นที่   พิพิธภัณฑ์ 

ชั้นที่   เป็นห้องเรียน

ชั้นที่   เป็นห้องปฏิบัติธรรม

 

ปัจจุบันโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางของโรงเรียนคณะสงฆ์จีนนิกาย ได้เปิดทำการเรียนการสอนตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ แล้วยังเน้นวิชาภาษาจีนให้ได้ศึกษาควบคู่กันไป เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถสื่อสารกับนานาประเทศได้  และเปิดโอกาสให้บุตรหลานทั่วราชอาณาจักรเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน

. เพื่อสร้างเป็นสถานศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรภายในวัด

. เพื่อเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อการศึกษาเล่าเรียน

. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัย และวิชาสามัญ

. เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของพระภิกษุสามเณรได้มีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมในการเผยแผ่หลักธรรม

. เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีความรู้คู่คุณธรรมสืบต่อพระพุทธศาสนา

.  เพื่อเป็นศูนย์บริการความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายานให้ชุมชน

 

สถานที่ตั้ง

เลขที่ ๔๒๓  ถนนเจริญกรุง  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐


การสื่อสาร

โทรศัพท์     ๐๒๒๒๒๓๙๗๕  ต่อ ๑๕ โทรสาร ๐๒๒๒๖๖๕๕๒

 

ตราโรงเรียน

รูปดอกบัว แฉก  หมายถึง  มรรค อันเป็นทางสายกลางที่จะดำเนินไปสู่จุดหมาย  มังกรตรงกลางดอกบัว  เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอำนาจ  มีพลังเปรียบประดุจดังความมุ่งมั่นตั้งใจเศวตฉัตรข้างดอกบัว

 

 

อักษรย่อของโรงเรียน มกว.

 

คติพจน์ของโรงเรียน

จริยาดี  มีคุณธรรม  นำความรู้  เชิดชูพระพุทธศาสนา  พัฒนาสังคม

 

ปรัชญาของโรงเรียน

วิชานนํ  นิปฺปทานํ  มคฺคํ   ความรู้เป็นทางแห่งความสำเร็จ

 

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง และสีน้ำเงิน

สีเหลือง หมายถึง สีแห่งพระพุทธศาสนาและเป็นสีประจำวันเกิดของผู้สถาปนาโรงเรียน
สีน้ำเงิน หมายถึง สีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงดำรงองค์เป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก