โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ตารางที่   แสดงจำนวนสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย  (ปีการศึกษา ๒๕๕๖๒๕๖๐)

ระดับการศึกษา

ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๖๒๕๖๐

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

มัธยมศึกษาตอนต้น

.

๔๑

๓๙

๔๘

๔๒

๒๗

.

๓๒

๓๘

๓๒

๔๒

๓๒

.

๒๑

๓๑

๒๑

๑๙

๓๘

รวม

๙๔

๑๐๘

๑๐๑

๑๐๓

๙๗

มัธยมศึกษาตอนปลาย

.

๑๕

๑๕

๑๓

๑๒

.

๒๘

๑๐

.

๑๙

๒๕

รวม

๕๖

๔๕

๒๘

๒๘

๒๖

รวมทั้งสิ้น

๑๕๐

๑๕๓

๑๒๙

๑๓๑

๑๒๓