โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ( 423 ถนนเจริญกรุง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 )
โทรศัพท์ 02-222-3975 , 086-343-1686
Home เกี่ยวกับเรา

ประวัติของโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เลขที่ ๔๒๓ ถนน เจริญกรุง     แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นในปี .. ๒๕๓๓ และทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมกัน โดยใช้ตึกอาคารเอนกประสงค์ ขนาด    ชั้น เป็นอาคารทำการเรียนการสอน มีผู้จัดการโรงเรียนคนแรกคือ พระพิสิทธิ์ (เสี่ยจง) ในปีการศึกษาแรกนั้นมีนักเรียนประมาณ ๒๐ รูป เนื้อที่ใช้เป็นโรงเรียนประมาณ งาน  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน  เป็นการอนุเคราะห์แก่บุตรหลานของชาวพุทธที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ยากจน  ได้เข้ามาบวชเรียนเพื่อพัฒนาตนเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

 

 

         โดยลักษณะด้านการเรียนการสอน  มีการเรียนการสอนวิชาสามัญทั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ และยังมีวิชาทางพระพุทธศาสนา พร้อมยังเน้นภาษาจีนให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น  เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.00 . ถึง 15.30 .  วันจันทร์ ถึง ศุกร์  หยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์  โดยเปิดเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

ภาคเรียนที่ เริ่มเรียน     เดือน  พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ เริ่มเรียน     เดือน  พฤศจิกายน